Niepełnosprawności ruchowe i kognitywne są powszechne w naszym starzejącym się społeczeństwie i utrudniają wykonywanie czynności ważnych dla niezależności i jakości życia osób starszych. Projekt MOBOT ma na celu wspieranie mobilności, a tym samym zapewnienie sprawności i witalności, poprzez opracowanie inteligentnych robotów wspomagających aktywną mobilność w środowiskach wewnętrznych, które zapewnią wsparcie ukierunkowane na użytkownika.

W celu osiągnięcia celów, opracowany zostanie multimodalny system rozpoznawania działań, który będzie monitorował, analizował i przewidywał działania użytkownika z dużą dokładnością i szczegółowością. Bezpośrednie zaangażowanie grup użytkowników końcowych zagwarantuje, że uwzględnione zostaną rzeczywiste potrzeby użytkowników. Przeprowadzone zostaną próby z użytkownikami w celu oceny i porównania całego systemu oraz zademonstrowania istotnej roli technologii MOBOT dla europejskiej robotyki usługowej.

    • Założeniem projektu jest przygotowanie robota-asystenta, który:
  • proaktywnie udzieli pomocy (autonomicznie) przy jednoczesnym rozumieniu intencji użytkownika oraz wyciągnie wnioski z zachowania użytkownika,
  • interaktywne dopasuje się do użytkownika poprzez analizę danych zebranych z czujników oraz obserwacji postawy.

Głównym założeniem naszego podejścia będzie rozszerzenie technik widzenia komputerowego o takie modalności, jak obrazy z czujników zasięgu, informacje dotykowe oraz rozpoznawanie mowy i gestów na poziomie poleceń. Przeprowadzona zostanie multimodalna analiza zachowań ludzkich oparta na danych i wyodrębnione zostaną wzorce zachowań. Wyniki badań zostaną zaimportowane do multimodalnego systemu komunikacji człowiek-robot, obejmującego zarówno komunikację werbalną, jak i niewerbalną, oraz zostaną koncepcyjnie i systemowo zsyntetyzowane w modele wspomagania mobilności, z uwzględnieniem wymagań krytycznych dla bezpieczeństwa. Wszystkie te moduły zostaną włączone w ramy sterowania robotem opartego na zachowaniu pacjenta.

 

PARTNERZY: