Obecnie, firma ACCREA bierze udział w realizacji następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

Wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.7, współfinansowanego ze środków europejskich. 

W ramach projektu UE firma ACCREA planuje realizację inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu rozpoczęcia produkcji nowych wyrobów – systemów robotycznych i oprogramowania sterującego. Produkcja będzie się opierać na posiadanych przez nas wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) – planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W większości nowe produkty będą wysyłane na eksport. W wyniku realizacji projektu wdrożymy również innowację, na skalę międzynarodową oraz wprowadzimy ekoinnowacje. Cele realizowanego projektu są następujące:

1. Wzrost/poprawa konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

2. Wprowadzenie nowych produktów.

3. Wdrożenie wyników prac badawczych.

4. Wdrożenie innowacji.

5. Zatrzymanie wysokospecjalistycznej kadry inżynieryjnej na terenie województwa lubelskiego.

6. Budowa społeczeństwa informacyjnego.

7. Poprawa środowiska poprzez wprowadzenie ekoinnowacji.


Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.2, współfinansowanego ze środków europejskich.

Firma ACCREA od powstania działa w branży mechatroniki, która jest synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów. Aktualnie nasza działalność koncentruje się na pracach projektowania i wykonawstwa urządzeń mechatronicznych i systemów robotycznych. W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyliśmy w ramach międzynarodowych konsorcjów w projektach badawczych dotyczących robotów i systemów robotycznych. Aktualnie w ramach Działania 1.2 planujemy przeprowadzenie badań celowych i skonstruowanie prototypu modularnego systemu robo tycznego, składającego się z następujących modułów: a) platforma mobilna, b) zdalne sterowany manipulator, c) głowa sensoryczna, d) zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym, e) konsola sterująca z systemem telekonferencyjnym. Będzie istniała możliwość łączenia modułów w różnych kombinacjach, różniących się ostatecznym zastosowaniem, jak na przykład: 1.System telemedyczny ModUS (moduły a+b+c+d+e) – w wersji: mobilna telekonferencja lub zdalnie sterowane, ale stacjonarne badanie ultrasonograficzne (zdalna obecność lekarza specjalisty) 2.Platforma mobilna – jako robot do logistyki szpitalnej (moduł a) 3.Laboratoryjne ramię robotyczne (moduł b) 4.Zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym (moduły d+e) System stworzony będzie w celu uzyskania maksymalnej użyteczności dla lekarza oraz badanego pacjenta. Projekt wykracza poza standardowe koncepcje zdalnej obecności. System będzie integrował wieloczynnikowe dane sensoryczne takie jak wizualizacja, czucie, mowa, emocje pacjenta i reakcje fizjologiczne tak, aby robot był proaktywną pomocą dla lekarza diagnosty. Odbiorcami całości systemu, jak też jego części składowych będą szeroko pojęte placówki medyczne, tj.: szpitale, prywatne kliniki, przychodnie, laboratoria badawcze itp.


Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R.

ACCREA bierze udział w projekcie „Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R„. Projekt jest finansowany w ramach:

Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie antropomorficznego i bardzo lekkiego ramienia robotycznego L2R charakteryzującego się niską masą, wysoką elastycznością funkcjonalną i dużym stopniem bezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 5100554,32 zł

Wartość dofinansowania: 4035722,25 zł